Dan kada je oslobođeno brdo Žuč Dan kada je oslobođeno brdo Žuč
Na današnji dan 8. juna 1992. godine, desila se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva. Branioci su u žestokom okršaju sa agresorskim jedinicama... Dan kada je oslobođeno brdo Žuč

Na današnji dan 8. juna 1992. godine, desila se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva. Branioci su u žestokom okršaju sa agresorskim jedinicama na brdu Žuč, oslobodili Vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljević i Zabrđe. Ovom pobjedom branilaca Republike Bosne i Hercegovine, potvrđeni su rezultati ranije „Pofalićke bitke“, te je osigurana i učvršćena komunikacija sa braniocima koji su se nalazili na području Vogošće, odnosno naselja Ugorsko, Bušće i Kobilja Glava. Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom, osujećena je namjera agresora da se glavni grad Bosne i Hercegovine podijeli na dva dijela. U ovoj akciji jedinica učestvovale su tri jedinice iz tri sarajevske općine, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća.

Borbena djelovanja počela su u 5:00. Pravci napada bili su plato Žuč sa kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca. Cilj operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je proboj iz okruženja i spajanje sa snagama koji su se nalazili sa druge strane gradskog obruča. Plan za izvođenje operacije donio je načelnik Štaba Vrhovne komande AR BiH Sefer Halilović, a jedinicama je komandovao Mustafa Hajrulahović-Talijan. Armija Republike Bosne i Hercegovine izvršila je proboj srpskih linija oko Sarajeva na svim pravcima napada Kromolj, Trebević, Vraca, Žuč. Tom prilikom zaplijenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala

O uspjesima branilaca Sarajeva govorio je Nijaz Grebovica. Podjelili smo se u diverzantske grupe. Samo tako mogli smo ih iznenaditi. Ali, nakon dogovora, pala je granata.  Sedam boraca je ranjeno, a medu njima i moj brat. Oni koji su ostali čitavi, sporazumjeli su se pogledom. Niko nas nije mogao zaustaviti. Puzali smo do samih rovova, a onda ustali. Bacili smo bombe i potrčali. Četnici su zapucali, ali kada su vidjeli da im se približavamo, počeli su se komešati. Mi smo trčali prema vrhu, a četnici su ostavljali oružje i bježali. Spašavali su glave. Mi se nismo bojali i to je prevagnulo. Za samo tri sahata, oslobodili smo čitav teren. Za mnoge borce ovo je još san , ali tako je bilo.

Istovremeno, vođene su teške borbe na Poljinama, platou sjeverno od Sarajeva, gdje se nalazilo najjače artiljerijsko uporište snaga bosanskih Srba na sarajevskom ratištu. Jedinice AR BiH na tom dijelu ratišta pretrpjele su poraz, uprkos prodoru kroz prve linije Vojske Republike Srpske u dužini od 1,5 km. Poljine su bile najjače srpsko uporište ne samo na sarajevskom već i bosanskohercegovačkom ratištu.

Ratnici sa Žuči su postali simbol časnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji nisu samo branili svoju domovinu, već su je i oslobađali od agresora. U ovo vrijeme, oni su proglašeni najhrabrijim i najslavnijim ratnicima. Najuglednije ličnosti Bosne i Hercegovine su krajem 1992. godine i početkom 1993. godine odlazile na brdo Žuč, u želji da se sretnu sa hrabrim ratnicima i da se fotografišu sa njima.

Na Žuči je poginulo više stotina junaka, a među njima i dva najpoznatija sarajevska komandanta brigada Safet Zajko i Enver Šehović, te Safet Isović, Salko Muraspahić, Hakija Mršo, Remzija Vejo, Fehim Agić, Ejub Delalić, Fadila Odžaković, Hamdo Radonja, Fikret Kavazović, Zahir Cero, Šaban Panjeta, Rudo Tomić, Rasim Kelemiš, Dubravko Anđelić, Mujo Šejto, Fikret Kobiljak, Zijo Kajmović, Muzafer Mešić, Derviš Vražalica, Suljo Šorlija, Nusret Brkić, Nermin Šerak i mnogi drugi.

Brdo Žuč postalo je metaforom odbrane grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, zbog čega je nastala ideja da se na ovom mjestu izgradi Memorijalni kompleks „Dom oslobodilaca“. U spomen domu nalaze se muzejski sadržaji, gdje se mogu pogledati autentični eksponati iz ratnog perioda, spomen-sobe novogradskih brigada i drugih brigada, koje su ratovale na brdu Žuč, gdje se prezentira sve ono što se u proteklom ratu na ovom prostoru dešavalo.

Za Intelektualno.com priredio: Alen Borić

Facebook komentar

Intelektualno